U bent hier: Home > Vragen en Antwoorden

Vragen en Antwoorden

Algemeen

De kinderbijslag wordt gedetailleerd besproken op de site van de Rijksdienst voor de Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).
De meest gestelde vragen krijgen er een antwoord en de noodzakelijke formulieren zijn er beschikbaar.
 

Specifieke regeling voor het staatspersoneel

De kinderbijslag toegekend aan het staatspersoneel (Federale Overheidsdiensten en Programmatorische Overheidsdiensten) wijkt in beperkte mate af van de algemene wetgeving van de kinderbijslag.

 

Deze verschillen hebben betrekking op:

Vanaf 1 maart 2010 wordt een gedeelte van deze verschillen opgeheven*.
Hieronder wordt per rubriek zowel de oude als de nieuwe wetgeving uitgelegd.

 

De rechthebbende

Een personeelslid dat zijn functies meer dan 6 maanden in het buitenland uitoefent, blijft recht hebben op kinderbijslag als het kind te zijnen laste blijft (zie ook de tarieven van de kinderbijslag).

 

De bijslagtrekkende

Tot en met februari 2010 werd de kinderbijslag in het algemeen betaald aan het personeelslid dat het recht op kinderbijslag opende.

De moeder (of de persoon die het kind opvoedt) kon altijd vragen om de kinderbijslag aan haar (of hem) te betalen. Een eenvoudige aanvraag volstond. De vader kon hiertegen beroep aantekenen.

 

Vanaf 1 maart 2010 moet de kinderbijslag betaald worden

 • in principe aan de moeder van het kind
 • bij adoptie door 2 personen van hetzelfde geslacht, aan de oudste van beide personen
 • indien het kind niet opgevoed wordt door de moeder, aan de natuurlijke of de rechtspersoon die het kind opvoedt,
 • indien beide ouders niet samenwonen maar wel gezamenlijk de ouderlijke macht uitoefenen, en indien het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkend opgevoed wordt:
  • aan de moeder
  • aan de vader, op zijn verzoek, indien hij en het kind hetzelfde domicilieadres hebben op het moment van het verzoek
  • aan de ouder aangeduid door de rechtbank
 • aan het kind zelf indien het kind
  • gehuwd is
  • meerderjarig is of minstens 16 jaar is en niet meer bij de wettelijke bijslagtrekkende verblijft
  • zelf bijslagtrekkende is voor zijn eigen kind(eren)

Het kind kan een andere persoon aanduiden als bijslagtrekkende, op voorwaarde dat er een bloedband of een verwantschap in de eerste graad is.

 

Het tijdstip van betaling

De kinderbijslag wordt op hetzelfde tijdstip als de wedde betaald, namelijk de voorlaatste werkdag van de maand.

 

Uitzondering: de kinderbijslag van de maand december wordt de voorlaatste werkdag van december betaald.

De wedde van december wordt op de eerste werkdag van het volgend jaar betaald.

 

De kinderbijslag werd tot en met februari 2010

 • ofwel voorafbetaald: dit betekent dat op het einde van de maand de kinderbijslag van de volgende maand betaald werd.
  De kinderbijslag werd voorafbetaald als het personeelslid vóór 1 juli 1984 recht had op voorafbetaalde kinderbijslag bij de CDVU.

  Bijvoorbeeld: kinderbijslag november 2006 --> betaling op 30 oktober 2006
 • ofwel na vervallen termijn betaald: dit betekent dat de kinderbijslag die op het einde van de maand betaald werd, betrekking had op de voorbije maand.

  Bijvoorbeeld: kinderbijslag november 2006 --> betaling op 29 november 2006

Vanaf 1 maart 2010 wordt de kinderbijslag in alle gevallen na vervallen termijn betaald.

 

Het rechtgevend kind

Tot en met februari 2010 werd de kinderbijslag betaald tot het einde van de maand waarin het kind 21 jaar werd (en niet tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 jaar werd).
Het kind moest zijn toestand niet verantwoorden (schoolattest, leercontract,...) maar moest enkel ten laste van de rechthebbende blijven.

Vanaf 1 maart 2010 moet elk kind vanaf 31 augustus van het kalenderjaar dat het 18 jaar wordt, zijn toestand verantwoorden om het recht op kinderbijslag te behouden.

 

De tarieven van de kinderbijslag

Er is geen verschil tussen de tarieven van de kinderbijslag van het staatspersoneel en de andere werknemers.

Uitzondering: bepaalde werknemers ontvangen een drievoudige gewone kinderbijslag.
Zij ontvangen dit "drievoudig tarief" vanaf het moment dat zij hun ambt meer dan zes opeenvolgende maanden in het buitenland uitoefenen.

Het gaat om de volgende personen:

 • de personeelsleden van de buitendiensten van de F.O.D. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • de militaire attachés bij onze ambassades, hun adjuncten en hun personeel
 • de landbouwattachés en de adjunct-landbouwattachés door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gedetacheerd bij sommige van onze ambassades
 • de personeelsleden van de politie die in het buitenland vast belast zijn met een verbindingsopdracht met buitenlandse of supranationale politiediensten
 • de personeelsleden van de Veiligheid van de Staat die in het buitenland verbindingsofficier bij een internationaal organisme zijn

Als de personeelsleden terugkeren naar België, wordt het supplement verder betaald indien de kinderen hun studies in het buitenland voortzetten.

* Koninklijk besluit van 31 januari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader van de korpsen van de lokale politie (B.S. van 11.2.2010)

 

Naar top van deze pagina.

Wedden & Pensioenen -- BETALINGEN kinderbijslag overheidspersoneel
Kunstlaan 30 B-1040 Brussel
Fax +32(0)257 969 12 -- E-mail: infokinderbijslag.thesaurie@minfin.fed.be
Website: http://kinderbijslag.fgov.be